ASM RENOVATIE

Algemene voorwaarden

ASM Renovatie

Art 1. Toepassingsgebied

1. Onderhevige aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de in deze offerte beschreven opdracht, die eerstgenoemd – verder de aannemer genoemd – in opdracht van tweede genoemde – verder de opdrachtgever genoemd – zal uitvoeren, met uitsluiting van de aankoopvoorwaarden van de koper

2. Door zijn bestelling erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van onze algemene aannemingsvoorwaarden en ze te aanvaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

3. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst mee.

Art 2. Offertes en overeenkomsten

1. Behoudens andersluidende bepalingen gelden onze prijsopgaven gedurende 30 dagen. De overeenkomst komt slechts tot stand na Uw schriftelijke bevestiging of bij (begin van) uitvoering.

2. Elke verandering door de opdrachtgever aangebracht aan de oorspronkelijke bestelling na onze prijsopgave, zal enkel gebeuren mits akkoord over de door ons geformuleerde en eventueel gewijzigde voorwaarden, onder andere met betrekking tot de prijs, de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, enz...

3. De beschrijvingen de eigenschappen van de producten worden ter informatie mee gedeeld en kunnen in gezamenlijk overleg gewijzigd worden in functie van de vereisten van een goedeplaatsing..

4. Zelfs ingeval van een absoluut forfait mogen wij de wijzigingen of bijwerken die bevolen worden door de opdrachtgever en deer voor verschuldigde prijs, bewijzen met alle middelen van recht, inbegrepen een onbetwist gebleven orderbevestiging van onzentwege.

5. Indien er een aanvraag moet ingediend worden bij het omgevingslokket kan ASM Renovatie hier voor instaan. Samen met een 3D ontwerpen de nodige ingevulde en aangebrachte documenten vragen wij hiereen forfait prijs voor van 500€ (excl.BTW)

6. Deze offerte is geldend behoudens eventueel extra werk ten gevolgen van oorzaken niet zichtbaar tijdens de opmeting.

7. Alle offertes zijn berekend op basis van vermoedelijke hoeveelheden (VH).

Art. 3. Prijzen.

1. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere taksen. De BTW, andere heffingen en lasten, alsook hun wijzigingen, zijn steeds ten laaste van de opdrachtgever.

2. Wanneer een contract afgesloten wordt op basis van forfaitaire prijzen, zal er toch een verrekening plaatsvinden wanneer: - De uitvoering gewijzigd wordt, - De plannen en/of meetstaten waarop de forfait gebaseerd is, fouten bevatten.

3. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te herzien en aan te passen wanneer de contractuele uitvoeringstermijn buiten onze wil dient aangepast te worden en dit voornamelijk om de begeleidingskosten, werfinstallaties en dergelijke te recupereren.

Art. 4 Uitvoering en aanvaarding

1. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen, de rustdagen en de dagen waarop weersomstandigheden of gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

2. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdbaar zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker makend annormaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de aannemer het recht de herziening, schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Indien zij de aannemer dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerdert met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken, dewelke minstens 5 werkdagen bedraagt.

3. Alle uitvoering- en leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging van de levering geeft de opdracht gever geen automatisch recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient de aannemer in elk geval een bijkomende termijn van 30 dagen te gunnen na het uiterste contractueel overeengekomen termijn en dit na ingebrekestelling. Ingeval niet levering of laattijdige levering te wijten aan de niet levering van onze leveranciers ziet deo pdrachtgever af van elk verhaal ten opzichte van de aannemer. Dit is naast de normale gevallen van overmacht tussen partijen een contractueel geval van overmacht.

4. Wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichtingen in het contract, behoudt de aannemer zich het recht voor het werk stil te leggen en dit zonder voorafgaande verwittiging. De op dit ogenblik uitgevoerd werken zullen dan gefactureerd worden en deze gelden zijn onmiddellijk opeisbaar.

5. Behoudens andersluiden de overeenkomst, wordt overeengekomen dat indien binnen de 14 dagen na het beëindigen der werkzaamheden geen bemerkingen aangetekend werden over gemaakt aan de aannemer, de werken geacht moeten worden definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. Verdere werken door andere ambachtslieden aan, onder of boven de door ons uitgevoerd werken, mogen slechts gebeuren na aanvaarding door onze werken, wat inhoudt dat een eventuele bescherming hiervan door de opdrachtgever dient te worden voorzien.

6. De aangebrachte kleurspuit kurk, sierpleistersen/of hout en gevel bekleding en kunnen mogelijks licht afwijken van het gekozen kleurstaal.De kleur dient schriftelijk bevestigd te worden.

Art. 5. Annulatie

1.Bij annulatie van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de opdrachtgever, is de zegehouden tot betaling van een schade vergoeding van 15% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling met een minimum van €500, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen. Vooral in geval van goederen die ruim op voorhand dienen besteld te worden zoals; steenstrips, hout en gevelbekledingen, aluminium, Crepi en Spuitkurk.

Art 6. Betalingen

1. De betalingen zullen, behoudens andersluidende bepalingen in onze prijs aanbiedingen, geschieden als volgt:

• Eerste factuur van 30%; 7 werkdagen na bevestiging van de opdracht

• Tweede factuur van 50%; vòòr start van de afwerkingslaag

• - Gevelwerken: Voor plaatsing van Steenstrips – Crepi – Spuitkurk ....

• - Puntdak: Voor plaatsing van Onderdak

• - Platdak: Voor plaatsing van Dakbedekking

• Laatste factuur van 20%; binnen de 5 werkdagen na oplevering van dewerken

• Het eventuele premie dossier wordt opgesteld na ontvangst van de betaling van de derde factuur

• Industriele daken - eerste factuur 45% 7 werkdagen na bevestiging van de opdracht, twede factuur 40% voor pannelen te legen en laatste van 15% binnen 5 werkdagen na oplevering

• Ramen en Deuren - eerste factuur 50% 7 werkdagen na bevestiging van de opdracht Twede factuur 35% 5 werkdagen bij levering en Laatste factuur 15% 5 werkdagen na oplevering

2.Protesten van facturen geschieden uitsluitend door schriftelijk een aangetekende zending binnen de achtdagen na ontvangst van de factuur en met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer.

3.Ingeval van niet betaling brengt het onbetaalde gedeelte van het factuur bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijl intrest in overeenstemming met artikel 5 van de wet van 02.08.02 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

4. De forfaitaire schadevergoeding zal steeds minimum € 100 bedragen. Voor facturen beneden de €100 wordt een vast recht van €50 voor administratie kosten in rekening gebracht. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere innings kosten zijn niet inbegrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en zullen afzonderlijk worden aangerekend. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord is onderhavig beding tevens van toepassing bij toekenning van termijnen van uitstel of afbetalingstermijnen.

5.Het niet betalen op de vervaldag(van een gedeelte) van de factuur of een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wisselsinbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en plaatsingen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerd gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven opdrachtgever.

6.Bij betaling mogen geen bedragen afgehouden worden als waarborg. Indien uitdrukkelijk een waarborg werd overeengekomen, wordt deze gegeven door een bankgarantie of een borg afgeleverd door een borgstellingfonds en dit ten belope van maximaal 5% van de totale aannemingssom. 50% van deze waarborg komt vrij na het beëindigen van de werken en 50% maximaal 6 maanden later;

Art. 7 Klachten

1. Naast de gevallen die ressorteren onder de tienjarige aansprakelijkheid, wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken een waarborg gegeven van 12 maanden voor lichte verborgen gebreken. Deze waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

2. Naast de werken die wij uitvoeren, geven wij ook deskundig advies aan zelfbouwers/helpers; in geen enkel geval kan ASM Renovatie aansprakelijk gesteld worden voor werken die na ons advies door derden (klant, onderaannermer, ...) zijn uitgevoerd.

3. De waarborg dekt echter niet: Schade veroorzaakt door overmacht, vorst- of vochtschade, de verkeerde behandeling van de producten, enz.

4. De aannemer zal in geen geval tot vrijwaring voor verborgen gebreken gehouden zijn wanneer de uitgevoerde werken niet integraal betaald zijn volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

5. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan door de opdrachtgever aan de aannemer te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. In elk geval dient elke op verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 6 maandenna de aanvaarding der werken.

6. Worden niet als niet-conform of als een zichtbaar of verborgen gebrek beschouwd:...........................................

Art 8 Overdracht van risico’s

Alle goederen worden op risico van de aannemer tot de werf gebracht. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige en droge manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en telange wachttijden( meer dan 15 min.) zullen worden aangerekend.

Art.9 Geschillen

Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Voor de geschillen betreffende de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetelvan de aannemer bevoegd.